طراحی حلقه گمشده ساختمان

هنوز هم بسیارند سازندگانی که به طراحی به دید یک کار اضافی می نگرند والبته ساختمان هایی راکه می سازند را به سختی می توان از نگاه یک شهروند تحمل کرد این کار به دو دلیل است .

1- اجبار نبودن طرح نمای ساختمان از سوی شهرداری

2- اصرار به کارهای اشتباه گذشته فقط به این خاطر که این ساختمانها را مردم خریده اند پس حتما آنها را پسندیده اند.

/ 0 نظر / 36 بازدید