معماری ایرانی حلقه فراموش شده ساختمان

همه ما میدانیم که معماری هر کشور تبلور صنایع مختلف و هنرهای آن سرزمین است اما چه شده است که کشور ما با این قدمت زیاد هنری ٰ معماری خود را زیر سوال برده است.

اولین نکته شاید به ظهور سبک های جدید در معماری باشد که البته کشورهای مختلف را به سوی خود کشانده است ولی برخی از کشورها مانند ژاپن توانسته اند از این رهگذر هنر معماری خود را تقویت کنند متاسفانه برعکس کشور ما.

دومین دلیل شاید به پایه گذاران معماری در ایران بر گردد که عمدتا از کشورهای غربی فارغ التحصیل شده اند و تحت تاثیر معماری غرب قرار گرفته بودند اینان به صورت ناخواسته پایه گذار معماری غربی در ایران بودند.

سومین دلیل به خود ما مربوط میشود متاسفانه نگارنده این مطلب با وجود تجربه چندین ساله در صنعت ساختمان به ندرت به سازندگانی برخورد کردم که هدفشان گسترش معماری ایرانی باشد والبته طراحان نیز از سلیقه آنان تبعیت می کنند.

البته دلایل بیشمار دیگری نیز وجود دارد که باید به طور مفصل مطرح شود اما با توجه به اهمیت این موضوع تحقیقات گسترده ای  در خصوص پیوند دوباره معماری روز و معماری ایرانی باید صورت گیرد که نگارنده افتخار شروع این جریان را دارد.

/ 0 نظر / 21 بازدید