سنگ آنتیک در دکوراسیون

سنگ آنتیک یا سنگ شکسته میتواند شکل بسیار جالب و دکوراتیوی به نمای داخلی ببخشد. البته این نوع سنگ در نمای خارجی ساختمان نیز زیبایی زیادی دارد ولی به عقیده من یکی از دلایل اصلی استفاده از این نوع سنگ در دکوراسیون داخلی یا نمای ساختمان پخش نامنظم نورهای تابیده شده بر روی آن است که باعث میشود طرح از حالت یکنواختی خارج شود .

 در این طرح نیز زیبایی این نوع سنگ در کنار تونالیته جالب رنگها آرامش بخش به نظر میرسد.

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
میلاد

طراحـيـ ٫ اجــرا و نـظارتــ نــمايـ داخلـيـ و خـارجـيـ سـاخـتــمـانــ هـاي مـسـکـونـيـ ٫ تـجـاريـ و اداريـ و ( فضاي سبز . محوطه سازي) با کادر مـــــجربـ مــــهندسينـ عـــــمرانـ ومــــعماريـ بـا بـيـشـ از چـنـديـنـ شـعـبـه در شـهـرسـتـانـ هـايـ اسـتـانـ سـقـز-ديـوانـدرهـ ٫ سـنـنـدجـ ٫ بـوکـانـ و بانه اجـرایـ کـلـیـه طـراحـیـ هـا و مـوارد اجـرایـیـ دیـگـر هـمـراهـ بـا مـصـالـحـ و آیـتـمـ هـایـ مـعـمـاریـ خـود شـرکـتـ از جـمـلـه 01- سـقـفـهایـ تـزئیـنـیـ - بـا نـصـبـ راحـتـ و قـابـلـ شـسـتـ و شـو 02- کـنـافـ (جـهـتـ اجـرایـ آیـتـمـ هـایـ مـربـوطـه ) 03- انـواعـ بـلوکـ شـیـشـه ایـ (در طـرحـ و رنـگـ هـایـ مـخـتـلـفـ ) 04- آلـبـومـ هـایـ کـاغـذ دیـواریـ 05- سـنـگـ هـایـ مـصـنـوعـیـ (نـمـایـ داخـلـیـ و خـارجـیـ ) 06- آبـ نـماهایـ شـیـشـه اییـ با کـلـیـه تـجـهـیزاتـ (پـرتـابـل و ثـابـتـ) دارای مـوزیـکـ ارامـبـخـشـ صـدایـ آبـ بـرایـ اتـاقـ خـوابـهـا و پذیــرایـیـ ... 07- پـلـکـسـیـ پـنـلـ (پـارتـیـشـنـ هـایـ جـدا کـنـنـدهـ ) 08- کـامـپـوزیـتـ 09- انواعـ پـردهـ هـایـ تـزئـیـنـیـ اتـاقـ کـودکـ بـا طـرحـ هـایـ سـفـا

دریا

قشنگ بودن....مرسییییی[[لبخند]