نمای مدرن ساختمان ایرانی

واژه مدرن برای برخی به معنای مقابله با سنت ایرانی است. در صورتی که مدرن و مدرنیته برای تکمیل سنت و پرهیز از بیهودگی وظیفه ای ندارد .

خصوصا که هر کشوری عصر مدرن را بر اساس فرهنگ خود تفسیر میکند و صد البته ساختمان مدرن ایرانی بسیار غنی تر و زیباتر از ساختمان های مدرن کشورهای به ظاهر مدرن خواهد بود.

در این رهگذر طراحان ایرانی باید همت بیشتری در جهت نزدیک شدن ساختمان های مدرن و ساختمان های ایرانی اسلامی انجام دهند .

این مسئله درنمای ساختمان های کشور نمود بیشتری دارد . به خصوص در شرایطی که تجملزدگی این روزها آفت دنیای طراحی شده است .

/ 0 نظر / 141 بازدید