یک طراحی جالب

این طرح اولیه نمای یک ساختمان است که البته در طرح نهایی به کلی عوض شد .

تری دی آن به دلیل اولیه بودن طرح شاید جالب نشده باشد ولی روی ایده آن خیلی فکر شد

دو طبقه پایین اداری و طبقات بالا مسکونی بود که به همین دلیل سعی کردم تا فرم طبقات بالا کمی تلطیف شود وفکر یک ساختمان صرفا اداری را از ذهن دور کند.

 

/ 0 نظر / 63 بازدید